Adatkezelési tájékoztató

 

A Beautylex Kft (székhely: 1149 Budapest, Egressy tér 10/A. 1/1.) a továbbiakban: Szolgáltató, Adatkezelő, magára nézve kötelezőnek ismeri el jelen jogi közlemény tartalmát.

 

A természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK rendelet hatályon kívül helyezéséről (általános adatvédelmi rendelet) AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS (EU) 2016/679 RENDELETE (2016. április 27.) szerint az alábbi tájékoztatást adjuk.

 

Jelen adatkezelési tájékoztató az alábbi oldalak adatkezelését szabályozza:

http://patkosalexandra.hu/

 

A tájékoztató módosításai a fenti címeken történő közzététellel lépnek hatályba.

 

Amennyiben kérdése lenne jelen közleményünkhöz kapcsolódóan, kérjük, írja meg nekünk, és kollégánk megválaszolja kérdését.

 

A Beautylex Kft. elkötelezett ügyfelei és partnerei személyes adatainak védelmében, kiemelten fontosnak tartja ügyfelei információs önrendelkezési jogának tiszteletben tartását. A Beautylex Kft. a személyes adatokat bizalmasan kezeli, és megtesz minden olyan biztonsági, technikai és szervezési intézkedést, mely az adatok biztonságát garantálja.

 

A Beautylex Kft. az alábbiakban ismerteti adatkezelési gyakorlatát.

 

Adatkezelő neve, elérhetőségei

Az adatkezelő megnevezése: BEAUTYLEX KFT. (a továbbiakban: Adatkezelő)

Az adatkezelő székhelye és levelezési címe: 1149 Budapest, Egressy tér 10/a. 1/1.

Az adatkezelő adószáma: 24670092-2-42

Az adatkezelő cégjegyzékszáma: 01-09-176485

Nyilvántartásba vevő hatóság: Fővárosi cégbíróság

Képviselő: Patkós Alexandra

Az adatkezelő e-mail címe: info@patkosalexandra.hu

Az adatkezelő telefonszáma: +36/30-814-10-03

Honlap: http://patkosalexandra.hu/

 

Értelmező rendelkezések:

Szabályzatunkban az adatvédelmi szakkifejezések a következő jelentéssel bírnak:

 

Személyes adat: bármely meghatározott (azonosított vagy azonosítható) természetes személlyel (a továbbiakban: érintett) kapcsolatba hozható adat, az adatból levonható, az érintettre vonatkozó következtetés. A személyes adat az adatkezelés során mindaddig megőrzi e minőségét, amíg kapcsolata az érintettel helyreállítható. A személy különösen akkor tekinthető azonosíthatónak, ha őt – közvetlenül vagy közvetve – név, azonosító jel, illetőleg egy vagy több, fizikai, fiziológiai, mentális, gazdasági, kulturális vagy szociális azonosságára jellemző tényező alapján azonosítani lehet.

 

Hozzájárulás: az érintett akaratának önkéntes és határozott kinyilvánítása, amely megfelelő tájékoztatáson alapul, és amellyel félreérthetetlen beleegyezését adja a rá vonatkozó személyes adat – teljes körű vagy egyes műveletekre kiterjedő – kezeléséhez.

 

Tiltakozás: az érintett nyilatkozata, amellyel személyes adatának kezelését kifogásolja, és az adatkezelés megszüntetését, illetve a kezelt adat törlését kéri.

 

Adatkezelő: az a természetes vagy jogi személy, illetve jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet, aki vagy amely önállóan vagy másokkal együtt az adat kezelésének célját meghatározza, az adatkezelésre (bele- értve a felhasznált eszközt) vonatkozó döntéseket meghozza és végrehajtja, vagy az Adatfeldolgozóval végrehajtatja.

 

Adatkezelés: az alkalmazott eljárástól függetlenül az adaton végzett bármely művelet vagy a műveletek összessége, így különösen gyűjtése, felvétele, rögzítése, rendszerezése, tárolása, megváltoztatása, felhasználása, lekérdezése, továbbítása, nyilvánosságra hozatala, összehangolása vagy összekapcsolása, zárolása, törlése és megsemmisítése, valamint az adat további felhasználásának megakadályozása, fénykép, hang- vagy kép- felvétel készítése, valamint a személy azonosítására alkalmas fizikai jellemzők rögzítése.

 

Adattovábbítás: az adat meghatározott harmadik személy számára történő hozzáférhetővé tétele.

 

Nyilvánosságra hozatal: az adat bárki számára történő hozzáférhetővé tétele.

 

Adattörlés: az adat felismerhetetlenné tétele oly módon, hogy a helyreállítása többé nem lehetséges.

 

Adatmegjelölés: az adat azonosító jelzéssel ellátása annak megkülönböztetés céljából.

 

Adatzárolás: az adat azonosító jelzéssel ellátása további kezelésének végleges vagy meghatározott időre történő korlátozása céljából.

 

Adatmegsemmisítés: az adatot tartalmazó adathordozó teljes fizikai megsemmisítése.

 

Adatfeldolgozás: az adatkezelési műveletekhez kapcsolódó technikai feladatok elvégzése, függetlenül a mű- veletek végrehajtásához alkalmazott módszertől és eszköztől, valamint az alkalmazás helyétől, feltéve hogy a technikai feladatot az adaton végzik.

 

Adatfeldolgozó: az a természetes vagy jogi személy, illetve jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet, aki vagy amely szerződés alapján – beleértve a jogszabály rendelkezése alapján kötött szerződést is – adatok feldolgozását végzi.

 

Adatállomány: az egy nyilvántartásban kezelt adatok összessége.

 

Harmadik személy: olyan természetes vagy jogi személy, illetve jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet, aki vagy amely nem azonos az érintettel, az adatkezelővel vagy az adatfeldolgozóval.

A személyes adatok kezelésére vonatkozó alapelvek:

 1. jogszerűség, tisztesség, átláthatóság: a személyes adatok felvételének és kezelésének tisztességesnek és törvényesnek kell lenni és azt az érintett számára átlátható módon kell végezni [Infotv. 4. § (1) bekezdés]

 

 1. célhoz kötöttség: amely értelmében személyes adat kizárólag meghatározott célból kezelhető [Infotv. 4. § (1) bekezdés]

 

 1. adat-takarékosság: mely szerint csak olyan személyes adat kezelhető, amely az adatkezelés céljának megvalósulásához elengedhetetlen és a cél elérésére alkalmas [Infotv. 4. § (2) bekezdés]

 

 1. pontosság vagy az adatminőség elve: amely a tisztességesség és törvényesség kritériumán túl a pontos, teljes és naprakész adatok kezelését teszi az adatkezelő kötelezettségévé. [Infotv. 4. § (2) bekezdés]

 

 1. korlátozott tárolhatóság: a személyes adatot törölni kell, ha az adatkezelés célja megszűnt [Infotv. 17. § (2) bekezdés]

 

 1. integritás és bizalmas jelleg: Személyes adatot – a kötelező adatkezelést kivéve – csak hozzájárulás alapján, vagy az Infotv. 6. §-ában meghatározott külön jogalapok szerint lehet kezelni. [Infotv. 5-6., 14-21. §]

 

Az adatkezelést oly módon kell végezni, hogy a megfelelő technikai és szervezési intézkedéselkalkalmazásával biztosítva legyen a személyes adatok megfelelő biztonsága, a jogosulatlan és jogellenes kezelést, valamint a véletlen elvesztést, megsemmisülést vagy károsodást is ide értve

 

 1. elszámoltathatóság: Adatkezelő felelős a fentieknek való megfelelésnek, illetve képesnek kell lennie ennek igazolására

 

A honlapon végzett adatkezelések jogszabályi háttere, jogalapja, célja, a kezelt személyes adatok köre, valamint az adatkezelés időtartama

A., A cookie-k használatával kapcsolatos tájékoztatás

Mi az a cookie?

Az Adatkezelő a honlap látogatása során úgynevezett cookie-kat (sütiket) használ. A cookie betűből és számokból álló információcsomag, amit honlapunk az Ön böngészőjének küld el azzal a céllal, hogy elmentse bizonyos beállításait, megkönnyítse a honlapunk használatát és közreműködik abban, hogy néhány releváns, statisztikai jellegű információt gyűjtsünk a látogatóinkról. A cookie-k (sütik) nem tartalmaznak személyes információkat, és nem alkalmasak az egyéni felhasználó azonosítására. A cookie-k (sütik) gyakran olyan egyéni azonosítót tartalmaznak – egy titkos, véletlenül generált számsort – amelyet az Ön eszköze tárol.

Néhány cookie (süti) a honlap bezárása után megszűnik, néhány pedig hosszabb időre tárolásra kerül számítógépén.

A cookie-k jogszabályi háttere és jogalapja:

Az adatkezelés hátterét az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (Infotv.) és az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII. törvény rendelkezései jelentik. Az adatkezelés jogalapja az Infotv. 5. § (1) bekezdés a) pontjával összhangban az Ön hozzájárulása.

A honlap által használt cookie-k főbb jellemzői:

A működéshez szigorúan szükséges cookie-k: Ezek a cookie-k a weboldal használatához nélkülözhetetlenek, és lehetővé teszik a weboldal alapvető funkcióinak használatát. Ezek hiányába az oldal számos funkciója nem lesz elérhető az Ön számára. Ezen típusú cookie-k élettartama kizárólag a munkamenet idejére korlátozódik.

A felhasználói élmény javítását szolgáló cookie-k: Ezek a cookie-k információkat gyűjtenek a felhasználó weboldalhasználatáról, például, hogy mely oldalakat látogatja leggyakrabban, vagy milyen hibaüzenetet kap a weboldalról. Ezek a cookie-k nem gyűjtenek a látogatót azonosító információkat, vagyis teljesen általános, névtelen információkkal dolgoznak. Az ezekből nyert adatokat a weboldal teljesítményének javítására használjuk. Ezen típusú cookie-k élettartama kizárólag a munkamenet idejére korlátozódik.

employee_login_last_email Bejelentkezésnél az emailcímet tárolja a böngésző bezárásáig.

Ealrm, ealem, ealpw Permanens beléptetést biztosít. Élettartama 180 nap.

come_from Beléptetés átirányítást végez. Élettartama 10 perc.

predictionio Felhasználó azonosító cookie személyre szabott hirdetések ajánlásához. Élettartama 3 hónap.

currency A vásárló pénznemét tárolja. Élettartama 30 nap.

Amennyiben Ön nem fogadja el a cookie-k használatát, akkor bizonyos funkciók nem lesznek elérhetőek az Ön számára. A cookie-k törléséről bővebb tájékoztatást az alábbi linkeken találhat:

 

B., A megrendeléssel és a számlázással kapcsolatos adatkezelés

Az adatkezelés jogszabályi háttere és jogalapja:

Az adatkezelés hátterét az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (Infotv.) és a számvitelről szóló 2000. évi C. törvény (Sztv.) rendelkezései jelentik. Az adatkezelés jogalapja az Infotv. 5. § (1) bekezdés a) pontjával összhangban az Ön hozzájárulása, valamint – hozzájárulása visszavonása esetén – az Infotv. 6 § (5) bekezdése a) pontja alapján az Adatkezelőt terhelő, Sztv-ben megfogalmazott jogi kötelezettség teljesítése.


Az adatkezelés célja:

A jogszabályoknak megfelelő számla kiállítása és a számviteli bizonylat-megőrzési kötelezettség teljesítése. Az Sztv. 169. § (1)-(2) bekezdése alapján a gazdasági társaságoknak a könyvviteli elszámolást közvetlenül és közvetetten alátámasztó számviteli bizonylatot meg kell őrizniük.

A kezelt adatok köre:

Név, cím, e-mail cím, telefonszám, adószám

Az adatkezelés időtartama:

A kiállított számlákat az Sztv. 169. § (2) bekezdése alapján a számla kiállításától számított 8 évig meg kell őrizni. Tájékoztatjuk arról, hogy amennyiben a számla kiállításához adott hozzájárulását visszavonja, az Adatkezelő az Infotv. 6. § (5) bekezdés a) pontja alapján jogosult a számla kiállítása során megismert személyes adatait 8 évig megőrizni.

 

C., Az áruszállításhoz kapcsolódó adatkezelés

Az adatkezelés jogszabályi háttere és jogalapja:

Az adatkezelés hátterét az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (Infotv.) előírásai jelentik. Az adatkezelés jogalapja az Infotv. 5. § (1) bekezdés a) pontjával összhangban az Ön hozzájárulása.

Az adatkezelés célja:

Az áruszállítás esetében az adatkezelés célja az, hogy a megrendelt árut az Ön igényéhez alkalmazkodva szerződéses partnerünk közreműködésével kiszállítsuk az Ön számára.

A kezelt adatok köre:

Név, cím, e-mail cím, telefonszám.

Az adatkezelés időtartama:

Az Adatkezelő az adatokat a megrendelt áru kiszállításának időtartamáig kezeli.

 

D., minőségi kifogásokhoz kapcsolódó adatkezelés

Az adatkezelés jogszabályi háttere és jogalapja:

az érintett önkéntes hozzájárulása, a Számv. tv. 169. § (2) bekezdése és az Fgytv. 17/A. § (7) bekezdése.

Az adatkezelés célja:

a Beautylex Kft. által nyújtott szolgáltatásokkal vagy értékesített termékekkel kapcsolatosan felmerülő minőségi kifogások kezelése.

A kezelt adatok köre:

fogyasztó neve, címe, a termék megnevezése, vételára, a vásárlás és a hiba bejelentésnek időpontja, a hiba leírása, a fogyasztó által érvényesíteni kívánt igény és a kifogás rendezésének módja.

Az adatkezelés időtartama:

– a visszárubizonylatok tekintetében a Számv. tv. 169. § (2) bekezdésének megfelelően nyolc év,

– a panaszról felvett jegyzőkönyvek és az írásbeli panaszokra adott válaszok másolati példányai tekintetében az Fgytv. 17/A. § (7) bekezdése alapján öt év,

– a vásárlók könyvébe tett bejegyzések másodpéldányai tekintetében két év.

 

E., A hírlevél-küldéssel kapcsolatos adatkezelés

Az adatkezelés jogszabályi háttere és jogalapja:

Az adatkezelés hátterét az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (Infotv.) és a gazdasági reklámtevékenység alapvető feltételeiről és egyes korlátairól szóló 2008. évi XLVIII. törvény (Grt.) jelentik. Az adatkezelés jogalapja az Infotv. 5. § (1) bekezdés a) pontjával és a Grt. 6. § (1)-(2) bekezdésével összhangban az Ön hozzájárulása.

Az adatkezelés célja:

Az adat kezelésének célja az, hogy értesüljön a legfrissebb és legjobb ajánlatokról, akciókról. Tájékoztatjuk arról, hogy a hírlevélben nem csak az Adatkezelő, hanem más gazdasági társaságok reklámjait is elhelyezzük, azonban számukra az Ön személyes adatait nem adjuk át, nem továbbítjuk.

A kezelt adatok köre:

Név, cím, e-mail cím, telefonszám

Az adatkezelés időtartama:

Az érintett hozzájárulásának visszavonásáig.

 

F., A személyre szabott reklámok küldésével és megjelenítésével kapcsolatos adatkezelés

Az adatkezelés jogszabályi háttere és jogalapja:

Az adatkezelés hátterét az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (Infotv.) és a gazdasági reklámtevékenység alapvető feltételeiről és egyes korlátairól szóló 2008. évi XLVIII. törvény (Grt.) jelentik. Az adatkezelés jogalapja az Infotv. 5. § (1) bekezdés a) pontjával és a Grt. 6. § (1)-(2) bekezdésével összhangban az Ön hozzájárulása.

Az adatkezelés célja:

Az adat kezelésének célja az, hogy az Ön igényeihez és preferenciáihoz legjobban igazodó, személyre szabott ajánlatokat juttassunk el az Ön számára.

A kezelt adatok köre:

Név, cím, e-mail cím, telefonszám.

Az adatkezelés időtartama:

A hozzájárulásának visszavonásáig.

 

G., A regisztrációval együtt járó adatkezelés

Az adatkezelés jogszabályi háttere és jogalapja:

Az adatkezelés hátterét az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (Infotv.) és a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény (Ptk.) jelentik. Az adatkezelés jogalapja az Infotv. 5. § (1) bekezdés a) pontjával összhangban az Ön hozzájárulása.

Az adatkezelés célja:

A regisztráció során megadott adatok tárolásával az Adatkezelő kényelmesebb szolgáltatást tud biztosítani (pl. az érintett adatait újabb vásárláskor nem kell ismét megadni)

A kezelt adatok köre:

Az adatkezelés során az Adatkezelő az Ön nevét, felhasználó nevét, lakcímét, telefonszámát, e-mail címét, jelszavát, a megvásárolt termék nevét és a vásárlás időpontját kezeli.

Az adatkezelés időtartama:

A hozzájárulásának visszavonásáig.

 

H., A http://patkosalexandra.hu/ honlap látogatóinak adatai

Az adatkezelés jogszabályi háttere és jogalapja:

az érintett hozzájárulása, illetve az Eker. tv. 13/A. § (3) bekezdése.

Az adatkezelés célja:

a honlap látogatása során a szolgáltató a szolgáltatások működésének ellenőrzése, a személyre szabott kiszolgálás és a visszaélések megakadályozása érdekében rögzíti a látogatói adatokat.

A kezelt adatok köre:

dátum, időpont kezdete, vége, a látogató operációs rendszerével és böngészőjével kapcsolatos adatok, számítógépének IP címe az utolsó szakasz kivételével, valamint a felhasználó földrajzi elhelyezkedése.

Az adatkezelés időtartama:

a felhasználó számítógépe IP címének részlete a látogatás befejezésekor törlésre kerül, a többi adat tekintetében egy hónap.

 

I., A szemináriumi regisztráció (oktatásra, képzésre jelentkezés)

Az adatkezelés jogszabályi háttere és jogalapja:

az érintett önkéntes hozzájárulása, az Eker. tv. 13/A. §-a, a Számv. tv. 169. § (2) bekezdése és a Grt. 6. § (5) bekezdése.

Az adatkezelés célja:

a szemináriumra történő regisztráció, számla kiállítása, a résztvevők nyilvántartása, egymástól való megkülönböztetése, a jelentkezés és fizetés dokumentálása, számviteli kötelezettség teljesítése, kapcsolattartás, direktmarketing tartalmú megkeresések, tájékoztatás az aktuális információkról, ajánlatokról.

A kezelt adatok köre:

név, lakcím, e-mail cím, telefonszám, a direktmarketing célú megkereséshez adott hozzájárulás.

Az adatkezelés időtartama:

– a direktmarketing célú hozzájárulások tekintetében a felhasználó hozzájárulásának visszavonásáig,

– a vásárlások adatai tekintetében a Számv. tv. 169. § (2) bekezdése alapján nyolc év.

 

J., További adatkezelések

Amennyiben az Adatkezelő további adatkezelést kíván végezni, akkor előzetes tájékoztatást nyújt az adatkezelés lényeges körülményeiről (adatkezelés jogszabályi háttere és jogalapja, az adatkezelés célja, a kezelt adatok köre, az adatkezelés időtartama).

Tájékoztatjuk Önt arról, hogy a hatóságok törvényi felhatalmazáson alapuló, írásbeli adatkéréseit az Adatkezelőnek teljesítenie kell. Az Adatkezelő az adattovábbításokról az Infotv. 15. § (2)-(3) bekezdésével összhangban nyilvántartást vezet (mely hatóságnak, milyen személyes adatot, milyen jogalapon, mikor továbbított az Adatkezelő), amelynek tartalmáról kérésére az Adatkezelő tájékoztatást nyújt, kivéve, ha a tájékoztatását törvény kizárja.

 

Ezúton tájékoztatjuk Önt az alábbi adatfeldolgozók igénybevételéről és az adatkezeléshez kapcsolódó tevékenységükről:

A személyes adatok tárolására irányuló adatfeldolgozás (tárhelyszolgáltató)

Az adatfeldolgozó megnevezése: RackForest Kft.

Az adatfeldolgozó székhelye: 1132 Budapest, Victor Hugo utca 11. 5. em. B05001.

Az adatfeldolgozó telefonszáma: +36/70-398-11-66

Az adatfeldolgozó email címe: info@rackforest.hu

Az adatfeldolgozó weboldala: www.rackforest.hu

Az Adatfeldolgozó az Adatkezelővel kötött írásbeli szerződés alapján a személyes adatok tárolását végzi. A személyes adatok megismerésére nem jogosult.

 

Az áruszállítással összefüggő adatfeldolgozói tevékenység

Az adatfeldolgozó megnevezése: GLS General Logistics Systems Hungary Csomag-Logisztikai Kft.

Az adatfeldolgozó székhelye: 2351 Alsónémedi, GLS Európa u. 2

Az adatfeldolgozó telefonszáma: +36 29 886-688

Az adatfeldolgozó e-mail címe: connect@gls-hungary.com

Az adatfeldolgozó webes elérhetősége: https://gls-group.eu/HU/hu/home

Az Adatfeldolgozó az Adatkezelővel kötött írásbeli szerződés alapján közreműködik a megrendelt áru kiszállításában. Ennek során az Adatfeldolgozó a vevő nevét, címét és a telefonszámát a megrendelt áru kiszállításának időtartamáig kezelheti, ezt követően törli.

 

Hírlevélküldéssel összefüggő adatfeldolgozói tevékenység

Hírlevélküldéssel összefüggő adatfeldolgozói tevékenység

Hírlevélküldő rendszert üzemeltető cég neve: SalesAutopilot Kft.

Hírlevélküldő rendszert üzemeltető cég székhelye: 1016 Budapest, Zsolt utca 6/C. IV. em. 4.

Hírlevélküldő rendszert üzemeltető cég telefonszáma: (+36) 1 490 0172

Hírlevélküldő rendszert üzemeltető cég e-mail címe: info@salesautopilot.hu

Hírlevélküldő rendszert üzemeltető cég webes elérhetősége: https://www.salesautopilot.hu/

Az Adatfeldolgozó az Adatkezelővel kötött szerződés alapján közreműködik a hírlevelek kiküldésében. Ennek során az Adatfeldolgozó az érintett nevét és e-mailcímét a hírlevél-küldéséhez szükséges mértékben kezeli a SALESAUTOPILOT nevű szoftverben, az érintett kérésére azt haladéktalanul törli.

 

Könyveléssel kapcsolatos adatkezelés

Az adatfeldolgozó megnevezése: FŐKÖNYVGURU Könyvelőiroda Kft.

Az adatfeldolgozó székhelye: 1149 Bp. Nagy Lajos király útja 117. 1/1.

Az adatfeldolgozó telefonszáma: +36-30-954-1484

Az adatfeldolgozó e-mail címe: irodavezeto@fokonyvguru.hu

Az adatfeldolgozó webes elérhetősége: www.fokonyvguru.hu

Az Adatfeldolgozó az Adatkezelővel kötött írásbeli szerződés alapján közreműködik a számviteli bizonylatok könyvelésében. Ennek során az Adatfeldolgozó az érintett nevét és címét a számviteli nyilvántartáshoz szükséges mértékben, a Sztv. 169. § (2) bekezdésének megfelelő időtartamban kezeli, ezt követően haladéktalanul törli.

 

Számlázással kapcsolatos adatfeldolgozás:

Az adatfeldolgozó megnevezése: Kulcs-Soft Számítástechnika Nyrt.

Az adatfeldolgozó székhelye: 1016 Budapest, Mészáros utca 13.

Az adatfeldolgozó telefonszáma: +36 1 336 5300

Az adatfeldolgozó e-mail címe: info@kulcs-soft.hu

Az adatfeldolgozó webes elérhetősége: www.kulcs-soft.hu

 

Az Adatfeldolgozó az Adatkezelővel kötött szerződés alapján közreműködik a számviteli bizonylatok nyilvántartásában. Ennek során az Adatfeldolgozó az érintett nevét és címét a számviteli nyilvántartáshoz szükséges mértékben, a Sztv. 169. § (2) bekezdésének megfelelő időtartamban kezeli, ezt követően törli.

 

Weboldal karbantartással és frissítéssel kapcsolatos adatfeldolgozás:

Az adatfeldolgozó megnevezése: Efleton Média Kft.

Az adatfeldolgozó székhelye: 5711 Gyula, Rulikowski utca 14.

Az adatfeldolgozó telefonszáma: +36-70-33-22-767

Az adatfeldolgozó e-mail címe: hello@ugyfelut.hu

Az adatfeldolgozó webes elérhetősége: https://ugyfelut.hu

Az Adatfeldolgozó az Adatkezelővel kötött szerződés alapján közreműködik a weboldal karbantartásában és frissítésében. Ennek során az Adatfeldolgozó az érintett által, a weboldalon lévő űrlapon keresztül magadott adatokat (név, email cím, telefonszám a kapcsolatfelvételhez, számlázási adatok) látja és azokat az érintett kérésére törli.

 

Adatbiztonsági intézkedések

Az Adatkezelő kijelenti, hogy megfelelő biztonsági, szervezési és technikai intézkedéseket hozott annak érdekében, hogy a személyes adatok védje a jogosulatlan hozzáférés, megváltoztatás, továbbítás, nyilvánosságra hozatal, törlés vagy megsemmisítés, valamint a véletlen megsemmisülés és sérülés, továbbá az alkalmazott technika megváltozásából fakadó hozzáférhetetlenné válás ellen.

 

Az adatkezelés során Önt megillető jogok

Az adatkezelés időtartamán belül Önt megilleti:

 • a tájékoztatáshoz való jog,
 • az adatok helyesbítéséhez való jog,
 • az adatok törléséhez való jog,
 • az adatok zárolásához való jog,
 • a tiltakozás joga.

Ön az adatkezelés időtartamán belül tájékoztatást kérhet az Adatkezelőtől a személyes adatai kezeléséről. Az Adatkezelő a kérelem benyújtásától számított legrövidebb idő alatt, legfeljebb azonban 25 napon belül írásban, közérthető formában tájékoztatja Önt a kezelt adatokról, az adatkezelés céljáról, jogalapjáról, időtartamáról, továbbá – amennyiben az adatok továbbítására is sor került – arról, hogy kik és milyen célból kapják vagy kapták meg az adatokat.

Ön az adatkezelés időtartamán belül kérheti, hogy az Adatkezelő a személyes adatait helyesbítse. A kérésének az Adatkezelő legkésőbb 15 napon belül eleget tesz.

Önnek lehetősége van a személyes adatainak törlését kérni, amelynek az Adatkezelő legkésőbb 15 napon belül eleget tesz. A törlés joga nem terjed ki arra, ha az Adatkezelőt törvény kötelezi az adatok további tárolására, illetve arra az esetre, sem ha az Infotv. 6. § (5) bekezdésével összhangban az Adatkezelő jogosult a személyes adatok további kezelésére (így például a számlázással összefüggésben).

Ön kérheti, hogy az Adatkezelő zárolja a személyes adatot, ha az adatok végleges törlés sértené az érintett jogos érdekeit. Az így zárolt személyes adat kizárólag addig kezelhető, ameddig fennáll az az a cél, amely a személyes adat törlését kizárta.

Ön tiltakozhat személyes adatának kezelése ellen, ha a személyes adatok kezelése vagy továbbítása kizárólag az Adatkezelőre vonatkozó jogi kötelezettség teljesítéséhez vagy az Adatkezelő, adatátvevő vagy harmadik személy jogos érdekének érvényesítéséhez szükséges, kivéve kötelező adatkezelés esetén és az Infotv. 6. § (5) bekezdésében foglalt esetben; ha a személyes adat felhasználása vagy továbbítása – az Ön hozzájárulása nélkül – közvetlen üzletszerzés, közvélemény-kutatás vagy tudományos kutatás céljára történik.

Az Adatkezelő a tiltakozást a kérelem benyújtásától számított legrövidebb időn belül, de legfeljebb 15 napon belül megvizsgálja, annak megalapozottsága kérdésében döntést hoz, és döntéséről Önt írásban tájékoztatja. Ha az adatkezelő az érintett helyesbítés, zárolás vagy törlés iránti kérelmét nem teljesíti, a kérelem kézhezvételét követő 25 napon belül írásban vagy az érintett hozzájárulásával elektronikus úton közli a helyesbítés, zárolás vagy törlés iránti kérelem elutasításának ténybeli és jogi indokait.

 

Adatvédelmi incidens esetén,

feltéve hogy az valószínűsíthetően magas kockázattal jár a természetes személyek jogaira és szabadságaira nézve, az adatkezelőnek indokolatlan késedelem nélkül tájékoztatnia kell az érintettet az adatvédelmi incidensről. E tájékoztatásban világosan és közérthetően ismertetni kell az adatvédelmi incidens jellegét, és közölni kell legalább a következőket:

 1. a) a további tájékoztatást nyújtó egyéb kapcsolattartó nevét és elérhetőségeit;
 2. b) ismertetni kell az adatvédelmi incidensből eredő, valószínűsíthető következményeket;
 3. c) ismertetni kell az adatkezelő által az adatvédelmi incidens orvoslására tett vagy tervezett intézkedéseket, beleértve adott esetben az adatvédelmi incidensből eredő esetleges hátrányos következmények enyhítését célzó intézkedéseket.

Jogorvoslati lehetőségek

Adatkezeléssel kapcsolatos bármilyen kéréssel, kérdéssel, észrevétellel az info@alexandra-acdemy.com címre küldött e-mailben fordulhat.

 

Amennyiben Ön szerint az Adatkezelő megsértette valamely, az adatkezelésre vonatkozó törvényi rendelkezést, vagy nem teljesítette valamely kérelmét, akkor vélelmezett jogellenes adatkezelés megszüntetése érdekében a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság vizsgálati eljárását kezdeményezheti.

Székhely: 1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/C.

Levelezési cím: 1530 Budapest, Pf.: 5.

Telefon: 0613911400

Fax: 0613911410

E-mail: ugyfelszolgalat@naih.hu

Honlap: http://www.naih.hu

Tájékoztatjuk emellett arról is, hogy az adatkezelésre vonatkozó törvényi rendelkezések megsértése esetén, vagy ha az Adatkezelő nem teljesítette valamely kérelmét, akkor az Adatkezelővel szemben bírósághoz fordulhat.

 

Adatvédelmi nyilvántartásba történő bejelentkezés

Az Infotv. rendelkezései értelmében az Adatkezelőnek bizonyos adatkezeléseit be kell jelentenie az adatvédelmi nyilvántartásba.

Adatvédelmi nyilvántartási szám: NAIH-85360/2015

További adatvédelmi nyilvántartási szám: Webáruház működtetése: NAIH-85355/2015.

További adatvédelmi nyilvántartási szám: Hírlevél és marketing tevékenység: NAIH-85352/2015.

További adatvédelmi nyilvántartási szám: Az adatkezelés nyilvántartási száma: NAIH-85353/2015.

További adatvédelmi nyilvántartási szám: Szemináriumi jelentkezés: NAIH-85356/2015.

 

Adatkezelő adatkezelési alapelvei összhangban vannak az adatvédelemmel kapcsolatos hatályos jogszabályokkal, így különösen az alábbiakkal:

 • 2011. évi CXII. törvény – az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról (a továbbiakban: Infotv.)
 • 2001. évi CVIII. törvény – az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről (főképp a 13/A. §-a)
 • 2005. évi XC. törvény az elektronikus információszabadságról
 • 2003. évi C. törvény az elektronikus hírközlésről
 • 1997. évi CLV. törvény a fogyasztóvédelemről
 • Európai Tanács és a Parlament (EU) 2016/679 rendelete, General Data Protection Regulation (GDPR).

 

Adatkezelési tájékoztató módosítása

Az Adatkezelő fenntartja a jogot, hogy jelen adatkezelési tájékoztatót módosítsa. A honlap módosítás hatálybalépését követő használatával elfogadja a módosított adatkezelési tájékoztatót.

 

SZERZŐI JOGOK

 

 1. Miután a patkosalexandra.hu mint weboldal szerzői jogi műnek minősül, tilos a patkosalexandra.hu weboldalon megjelenő tartalmak vagy azok bármely részletének letöltése (többszörözése), újra nyilvánossághoz történő közvetítése, más módon való felhasználása, elektronikus tárolása, feldolgozása és értékesítése a Szolgáltató írásos hozzájárulása nélkül.

 

 1. A patkosalexandra.hu weboldalról és annak adatbázisából bármilyen anyagot átvenni írásos hozzájárulás esetén is csak az adott weboldalra való hivatkozással lehet.

 

 1. A Szolgáltató fenntartja minden jogát szolgáltatásának valamennyi elemére, a domain-neveire, az azokkal képzett másodlagos domain nevekre, valamint az internetes reklámfelületeire.

 

 1. Tilos a patkosalexandra.hu weboldal tartalmának, illetve egyes részeinek adaptációja vagy visszafejtése; a felhasználói azonosítók és jelszavak tisztességtelen módon történő létesítése; bármely olyan alkalmazás használata, amellyel a patkosalexandra.hu weboldalon vagy annak bármely része módosítható vagy indexelhető.

 

 1. A patkosalexandra.hu név szerzői jogi védelmet élvez, felhasználása a hivatkozás kivételével kizárólag a Szolgáltató írásos hozzájárulásával lehetséges.

 

 1. Felhasználó tudomásul veszi, hogy a felhasználási engedély nélküli felhasználás esetén Szolgáltatót kötbér illeti meg. A kötbér összege képenként és grafikánként bruttó 60.000 Ft, illetve szavanként bruttó 20.000 Ft. Felhasználó tudomásul veszi, hogy ezen kötbérkikötés nem túlzó, és ennek tudatában böngészi az oldalt. A szerzői jogi jogsértés esetén Szolgáltató közjegyzői ténytanúsítást alkalmaz, melynek összegét szintén a jogsértő felhasználóra hárítja.

A Szolgáltató fenntartja magának a jogot, hogy szerzői jogi műveinek jogosulatlan használóit felszólítsa a jogsértő magatartás megszüntetésére, illetve, hogy a szerzői jogi művek jogosulatlan használatának ellenértékét a jogsértőnek kiszámlázza.

 

 1. Az ARCMŰVÉSZ és ARCMŰVÉSZET szavak a Szellemi Tulajdon Nemzeti hivatala által lajstromozott védjegyoltalom alatt állnak (lajstromszámok 224121 és 224122, a védjegyjogosult Patkós Alexandra), jogosulatlan használatuk jogi lépéseket von maga után.

 

Budapest, 2021.11.hó.

Call Now Button