NYEREMÉNYJÁTÉK SZABÁLYZAT

A SPEED DRAWING FACEBOOK NYEREMÉNYJÁTÉK RÉSZVÉTELI FELTÉTELEI ÉS SZABÁLYZATA (A TOVÁBBIAKBAN: „SZABÁLYZAT”)

 

Kérjük, hogy a szabályzatot figyelmesen olvassa el, és csak akkor vegyen részt a játékban, ha az itt leírtakkal egyetért, valamint ha elmúlt 18 éves.

 

  1. A JÁTÉK SZERVEZŐJE:

A SPEED DRAWING FACEBOOK NYEREMÉNYJÁTÉK elnevezésű promóció (a továbbiakban: „Promóció”) szervezője a Beautylex Kft.

Székhely: 1149 Budapest, Egressy tér 10. A. lház. 1. em. 1.

Adószám:24670092-2-42

Cégjegyzékszám: 01-09-176485

E-mail: marketing@alexandra-academy.com, (a továbbiakban: „Szervező”).

 

  1. RÉSZVÉTELI FELTÉTELEK:

2.1. A Promócióban kizárólag az a 18. életévét betöltött, cselekvőképes természetes személy (a továbbiakban: „Résztvevő”) vehet részt, aki a Szabályzat 3. pontjában leírt feltételeknek eleget tesz a 4. pontban megadott időtartamon belül.

 

2.2. A Promócióban való részvétel feltétele a Beautylex kft adatvédelmi szabályzatának megismerése és elfogadása, melyet itt olvashat el: https://patkosalexandra.hu/adatvedelmi-szabalyzat/

 

2.3. Egy személy csak egyszer vehet részt a promócióban!

 

2.4. Nem vehetnek részt a Promócióban a Beautylex Kft alkalmazottai és közeli hozzátartozóik.

 

  1. A Promóció tárgya:

3.1. Egy a játékban bemutatotthoz hasonló, az adott személy fotójáról készült digitális rajz kerül kisorsolásra azon személyek között, akik a Szabályzat 4. pontjában megadott időtartam alatt hiánytalanul eleget tesznek az alábbi feltételeknek:

3.1.1 A Patkos Alexandra Exclusive Beauty Facebook oldalon közzétett  SPEED DRAWING NYEREMÉNYJÁTÉK kezdetű poszthoz való hozzászólásban egy tevékenység megnevezése.

3.1.2 A promóciót hirdető bejegyzés alatt kommentben 2 ismerős megjelölése (ALT Gr + név).

 

 

  1. A PROMÓCIÓ HELYE ÉS IDŐTARTAMA, NYEREMÉNYSORSOLÁS:

4.1. A Játék 2020. április 04. napjától – 2020. április 20. napjáig tart és kizárólag az facebook.com, instagram.com felületeken lehet benne részt venni.

4.2. A sorsolásra a játék lezártát követően 5 munkanapon belül kerül sor, tehát 2020.04.27.-ig. A nyertest privát üzenetben értesítjük, akinek 24 órája van a nyeremény elfogadására, amennyiben ez nem történik meg, új nyertest sorsolunk. A nyertes nevét, visszaigazolását követően közzétesszük a Patkos Alexandra Exclusive Beauty Facebook oldal hírfolyamában.

4.3. A nyeremény érvényesítésének feltétele egy megfelelő minőségű, legalább 6Mb méretű portréfotó (telefont, fényképezőgépet tegye a legnagyobb felbontásra) rendelkezésre bocsátása. A képet a marketing@alexandra-academy.com e-mail címre kell beküldeni, a nyeremény a fotó elfogadásától számított 30 napon belül kerül kiküldésre a nyertes által megadott e-mail címre, 1 db videó és 1 db képfile formájában. A nyertesnek a nyereményén ( 1 videó és 1 kép) kívül semmilyen követelése nem lehet. 

4.4. Az ajándék hivatalos meghatalmazással átruházható más 18. életévét betöltött, cselekvőképes személyre, készpénzre vagy más termékre át nem váltható.

 

 

  1. ADÓZÁS, KÖLTSÉGEK:

A Promócióhoz tartozó esetleges SZJA-fizetési kötelezettséget a Szervező viseli. Szervezőt az Ajándékok fentiek szerinti átadásán és adóvonzatuk kiegyenlítésén kívül további kötelezettség nem terheli.

 

  1. SZEMÉLYES ADATOK:

6.1.A Szervező tájékoztatja a Résztvevőket, hogy a Szervező adatkezelési tevékenységéről az alábbi linken tájékozódhat: https://patkosalexandra.hu/adatkezelesi-tajekoztato/

 

  1. VEGYES RENDELKEZÉSEK:

7.1. A Promóció tárgyát képező ajándék szolgáltatás igénybevételének – a Szervező érdekkörén kívül eső – elmaradásáért vagy késedelméért, a Szervező semmilyen felelősséget nem vállal.

 

7.2. Szervező fenntartja a jogot, hogy a Promóció feltételeit indokolás nélkül módosítsa, ide értve a Promóció megszüntetését is. Az erre vonatkozó tájékoztatást Szervező a Promóció egyéb közleményeivel azonos nyilvánosságot biztosítva közzéteszi, és valamennyi módosítás a tájékoztatás időpontjától érvényes. A módosítást követően a Résztvevők a módosítás időpontjáig megszerzett jogaikat maradéktalanul érvényesíthetik. A Promócióban való részvétel előtt kérjük, hogy minden esetben figyelmesen olvassa el a jelen részvételi feltételeket különös tekintettel az esetleges módosításokra, hogy mindenkor tisztában legyen a Promóció feltételeivel. A Promócióban való részvétel önkéntes. A Promócióval kapcsolatos felelősségkorlátozások és felelősségkizárások a vonatkozó jogszabályok által megengedett mértékben érvényesülnek.

 

7.3. Szervező nem tehető felelőssé a Promóció téves meghirdetéséért abban az esetben, ha az neki fel nem róható okból, a jóváhagyása nélkül történik.

 

7.4. A fentiek mellett a Szervezőt nem terheli felelősség a szabályzattal kapcsolatban vagy az alapján a Résztvevő, vagy harmadik felek által elszenvedett bármely nem vagyoni, közvetett, illetve következményes kárért, költségért, kiadásért, ideértve egyebek mellett adatvesztést, bevételkiesést, nyereségkiesést, elmaradt hasznot, kereskedelmi jó hírnév csökkenését vagy elvesztését harmadik személyek követelését.

 

7.5. Jelen szabályzatra a magyar jogszabályok az irányadók és a Promócióban való részvétellel kapcsolatosan kialakuló jogviták kizárólagosan a magyar bíróságok joghatósága alá tartoznak.

 

7.6. Amennyiben a jelen szabályzat bármely rendelkezése a magyar jogszabályok szerint érvénytelen, jogellenes vagy végrehajthatatlan, a jelen szabályzat összes többi rendelkezése ettől függetlenül teljes mértékben érvényes és hatályos marad, és a jelen szabályzat érvénytelen, jogellenes vagy végrehajthatatlan rendelkezése (mindaddig, amíg érvénytelen, jogellenes vagy végrehajthatatlan) elválasztásra kerül a jelen szabályzattól. A Résztvevő és a Szervező minden elvárható erőfeszítést megtesz annak érdekében, hogy az érvénytelennek, jogellenesnek vagy végrehajthatatlannak minősített (elválasztott) rendelkezést egy olyan érvényes, jogszerű és végrehajtható rendelkezéssel helyettesítsék, melynek joghatása a lehető legnagyobb mértékben megfelel az elválasztott rendelkezés célzott joghatásának.

 

7.7. Jelen szabályzat az alábbi oldalon érhető el: https://patkosalexandra.hu/nyeremenyjatek-speeddrawing/

7.8. A szerzői jog Pintér Zsolt (Pinterky) tulajdona. Az elkészült alkotást Pintér Zsolt (Pinterky), valamint a Beautylex Kft szabadon felhasználhatja bármilyen online és offline területen referencia és reklám céljából.  A nyertes a nyereményt nem értékesítheti, üzleti célból nem sokszorosíthatja, harmadik személynek el nem adhatja.

 

Budapest, 2020. április 03.

 

Beautylex Kft.

Szervező

 

Minden jog fenntartva!

Call Now Button